Universitat Rovira i Virgili

Competències del Claustre

a) Elaborar i modificar l'Estatut de la Universitat.


b) Elegir els representants dels diversos sectors de la comunitat universitària en el Consell de Govern.

c) Elegir i, si escau, revocar el síndic o síndica de greuges i rebre'n un informe anual.

d) Establir les línies generals d'actuació de la Universitat i proposar iniciatives al Consell de Direcció o al Consell de Govern

e) Vetllar per la qualitat institucional de la Universitat.

f) Manifestar l'opinió sobre aspectes de funcionament de la Universitat, emetre declaracions institucionals i pronunciar-se respecte a les qüestions sotmeses a la seva consideració pel rector o rectora o incloses en l'ordre del dia a petició d'almenys el 20% dels claustrals.

g) Rebre l'informe anual del rector o rectora, que ha d'incloure un resum de l'activitat docent i investigadora i de la memòria econòmica.

h) Fer un seguiment de la gestió dels òrgans de govern de la Universitat formulant preguntes a destinataris concrets sobre qüestions de la seva competència.

i) Elaborar, aprovar i reformar el seu Reglament.

j) Vetllar pel compliment d'aquest Estatut.

k) Crear les comissions que consideri oportunes i fixar-ne la composició.

l) Totes les altres que la normativa vigent i aquest Estatut li atribueixin.