Universitat Rovira i Virgili

Competències del Consell de Govern

* Àmbit de la programació i la gestió universitàries:

a) Aprovar la planificació estratègica de la Universitat en els àmbits de la docència, la recerca, la transferència de coneixements, el desenvolupament i la innovació, la gestió i l'administració.
b) Aprovar i avaluar els plans estratègics i els programes de millora de la qualitat dels centres, departaments, instituts universitaris de recerca, serveis i, si escau, altres estructures de la Universitat.
c) Redactar els informes preceptius sobre la creació, modificació i supressió de facultats i escoles i sobre la creació, supressió, adscripció i desadscripció d'instituts universitaris de recerca, i també l'adscripció o desadscripció de centres de titularitat pública o privada que imparteixin ensenyaments conduents a l'expedició de títols oficials amb validesa en tot el territori estatal.
d) Redactar els informes preceptius sobre la implantació o supressió d'ensenyaments conduents a obtenir títols universitaris oficials.
e) Aprovar la creació, modificació o supressió de departaments i de les estructures o centres previstos en els articles 33, 127 i 129, i també la modificació dels instituts universitaris de recerca.
f) Aprovar la creació, modificació o supressió de serveis universitaris.
g) Proposar al Consell Social la constitució, modificació i extinció d'empreses, fundacions o altres persones jurídiques per promoure i desenvolupar els fins de la Universitat, i també la participació de la Universitat en altres entitats.
h) Aprovar la implantació de programes de doctorat i de títols propis de la Universitat Rovira i Virgili, tant de pregrau com de postgrau. 
i) Aprovar els plans d'estudis i les modificacions, i controlar-ne l'aplicació.
j) Aprovar la Normativa d'ordenació acadèmica i la resta de normes reglamentàries de la Universitat, llevat d'aquelles que aquest Estatut atribueixi expressament a altres òrgans.
k) Crear comissions delegades o altres òrgans d'assessorament o consulta, i establir-ne la composició i les funcions.
l) Ratificar i denunciar els convenis de col·laboració i intercanvi amb altres universitats, organismes i entitats públiques o privades.

* Àmbits econòmic, pressupostari i patrimonial:

a) Proposar al Consell Social el pressupost anual de la Universitat, el balanç, la memòria econòmica, el compte de resultats, la liquidació del pressupost de l'exercici anterior i els comptes anuals de les entitats que en depenguin, perquè els aprovi. 
b) Proposar al Consell Social la programació i la despesa de caràcter plurianual de la Universitat.
c) Proposar al Consell Social les sol·licituds de concessions de crèdit extraordinari o suplements de crèdit i acordar les transferències de crèdit que li corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.
d) Establir els procediments per autoritzar els treballs de l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats, els de formalització de contractes i els criteris per fixar el destí dels béns i recursos que així es generin.
e) Proposar l'afectació al domini públic dels béns universitaris i la desafectació, i també l'adquisició i el procediment de disposició de béns patrimonials.

* Amb relació als diferents sectors de la comunitat universitària:

a) Elegir els representants de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili en el Consell Social, en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en els altres organismes que li correspongui.
b) Elegir els membres de la Comissió de Reclamacions.
c) Aprovar les propostes de modificacions de les plantilles de professorat i proposar la modificació de les plantilles del personal d'administració i serveis al Consell Social.
d) Establir els criteris i els sistemes per seleccionar, contractar, promoure i avaluar els membres del col·lectiu docent i investigador i del d'administració i serveis.
e) Aprovar la contractació de professorat emèrit, el nomenament de doctors honoris causa i la concessió de les medalles i altres distincions de la Universitat.
f) Proposar al Consell Social l'assignació individual i singular de retribucions addicionals al professorat per activitats docents, investigadores i de gestió.
g) Proposar al Consell Social l'aprovació de preus públics per activitats universitàries.
h) Aprovar la relació de llocs de treball del col·lectiu docent i investigador i del personal investigador de la Universitat, determinant els crèdits corresponents al professorat dels cossos docents universitaris, al professorat contractat i al personal investigador, i proposar la relació de llocs de treball del personal d'administració i serveis.
i) Aprovar la creació, supressió, adscripció o desadscripció de col·legis majors i residències universitàries a la Universitat, i vetllar pel seu bon funcionament.

* El Consell de Govern té la competència d'elaborar, aprovar i modificar el seu Reglament, i totes les altres competències que la legislació vigent i aquest Estatut li atribueixin.