Universitat Rovira i Virgili

Convenis, acords i pactes sindicals

Comitè d'Empresa PAS-L Intern 15-03-2018    

Acord Òrgan de    Representació   Àmbit Data acord Òrgan que aprova/ratifica Data aprovació / ratificació
Proposta de regulació de la gestió de les borses de treball Junta i Comitè Intern 01-10-08 - -
Acord Consell Social nivells mínims d'accés Junta de Personal PAS-F Intern 04-11-08 Consell Social 03-11-08
Acord d'horari especial pels llocs de treball de tècnic/a especialista de biblioteca de cap de setmana i festius Comitè d'Empresa PAS-L Intern 22-01-09 - -
Acord de reconeixement del pagament del plus festiu Comitè d'Empresa PAS-L Intern 22-01-09 - -
Acord de jubilacions parcials Comitè d'Empresa PAS-L Intern 13-10-09 Consell de Govern 05-11-09
Acord per la reducció de tardes a les Oficines de Suport al Deganat i a les Oficines de Suport a la Direcció Junta de Personal PAS-F Intern 16-12-10 Consell de Govern 21-12-10
Acord d'aplicació del nou horari PAS Junta i Comitè Intern 26-07-12 Consell de Govern 30-10-12
Acord col·lectiu d'empresa en relació amb el Pla de jubilació parcial del PAS laboral de la URV Comitè d'Empresa PAS-L Intern 25-03-13 Consell de Govern 30-04-13
VI Conveni Col·lectiu  Universitats públiques catalanes i part social Extern 02-07-13 Consell de Govern 11-07-13
Proposta d'Acord sobre el nombre màxim d'hores anuals d'absència al treball retribuïdes per malaltia sense situació d'incapacitat temporal Mesa d'Universitats Extern   - -
Acord sobre els dies d'absència per motius de salut Mesa d'Universitats Extern 28-10-13 - -
Interinatge de PAS. Proposta de funcionament Junta de Personal PAS-F Intern 01-01-14 - -
Acord en aplicació de la disposició addicional del Reglament sobre jornada laboral, horaris,permisos, llicències i vacances del PAS. Junta i Comitè Intern 24-04-14 - -
Acord per a l'aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinaries del PAS Laboral del 5è al 6è Conveni Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-10-14 Consell Social 03-11-14
Acord d'aprovació de la proposta de modificacins a incorporar al 6è Conveni en resposta als requeriments de l'autoritat laboral Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-10-14 - -
Proposta conveni modificat en resposta als requeriments de l'autoritat Laboral de 25/02/15 Universitats públiques catalanes i part social Extern 09-03-15 - -
Acord per a la modificació del Reglament sobre jornada laboral, horaris, permisos i llicències i vacances del PAS Junta i Comitè Intern 10-07-15 - -
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat PAS Funcionari Universitats públiques catalanes i Submesa de PAS-Funcionari Extern 10-11-2015    
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat PAS Laboral Universitats públiques catalanes i Comissió Negociadora de PAS Laboral Extern 10-11-2015    
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat Mesa d'Universitats Extern 10-11-2015    
Acord sobre la taxa de reposició del personal d'administració i serveis de l'exercici 2016 Mesa d'Universitats Extern 10-11-2015    
Acord sobre la gestió de les permutes
entre les universitats públiques de
Catalunya
Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-11-2015    
Acord dies addicionals de vacances per antiguitat Mesa d'Universitats, Submesa de PAS funcionari i Comissió Negociadora de PAS Laboral Extern 06-07-2016 Consell de Govern 15-07-16
Calendari laboral 2018 Junta i Comitè Intern 14-12-2017 Consell de Govern 19-12-2017
Regulació de la cobertura temporal de llocs de treball del PAS Laboral fix amb reserva. Comitè d’Empresa PAS-L Intern 15-02-2018    
Acord per a l'equiparació salarial i l'estabilització del PAS de la URV Junta i Comitè Intern 20/04/2018 Consell Social 26/04/2018