Universitat Rovira i Virgili

Portal de transparència

Portal de transparència

|Alt imatge|

La Universitat Rovira i Virgili, conscient del seu paper com a agent social i de servei públic, posa a disposició de la seva comunitat universitària i de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d'aquest Portal de transparència.

Marc legal:

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
- Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern