Universitat Rovira i Virgili

Visió estratègica

Conegueu quina és la missió de la URV, quins són els valors que guien la seva activitat i quines són les competències i funcions que desenvolupa.

Missió

FORMACIÓ

Promoure i facilitar al llarg de la vida de les persones el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats, a fi de contribuir eficaçment al progrés personal i al de la societat.

GENERACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

Ampliar el coneixement universal i la comprensió individual en profit de la societat per construir conjuntament el nostre futur.

UNIVERSITAT I SOCIETAT

Acomplir un paper rellevant en la configuració d'una societat democràtica, justa i plural que conjugui el progrés amb el respecte a les persones i al medi.

GESTIÓ INTERNA

Optimitzar els recursos públics que la societat posa a la nostra disposició i promoure el desenvolupament de les persones, dels col·lectius i de les unitats de la URV.

Pujar

Visió

La Universitat de la formació integral de les persones, on s'aprèn a:

La Universitat que aprèn de:

La Universitat creativa i impulsora de la innovació:

La Universitat compromesa amb el treball:

La Universitat compromesa amb l'entorn i amb la societat:

La Universitat universal:

La Universitat que progressa:

La Universitat de les persones:

Pujar

Competències

a) Elaborar, modificar i desenvolupar el seu Estatut i les normes que el despleguin.

b) Crear, elegir, designar i remoure els òrgans de govern, de representació i de gestió de la Universitat.

c) Elaborar, aprovar i gestionar el seu pressupost, i administrar els seus béns.

d) Elaborar i aprovar plans d'estudis i de recerca, i ensenyaments específics de formació al llarg de tota la vida, i també determinar àrees de coneixement pròpies.

e) Establir el règim d'admissió dels estudiants en els termes de la legislació vigent, l'avaluació dels seus coneixements i el règim de permanència.

f) Expedir els títols i diplomes acadèmics corresponents als ensenyaments que imparteix.

g) Crear, modificar, fusionar o suprimir departaments i proposar la creació, modificació, fusió o supressió de centres universitaris i d'instituts universitaris de recerca en els termes previstos en aquest Estatut.

h) Seleccionar, formar, perfeccionar i promoure els membres del col·lectiu docent i investigador i del d'administració i serveis, així com determinar les condicions en què han de desenvolupar les seves activitats.

i) Establir i modificar la relació de llocs de treball del seu personal.

j) Crear i gestionar fons d'ajut a l'estudi, la recerca, la difusió de la cultura i la cobertura de prestacions socials.

k) Organitzar activitats culturals i esportives.

l) Crear i mantenir estructures específiques que donin suport a la docència i la recerca.

m) Contractar persones, obres, serveis i subministraments.

n) Establir convenis i acords amb altres institucions universitàries, amb organismes de caràcter científic i cultural, amb persones físiques i amb entitats publiques i privades.

o) Qualsevol altra competència necessària per al compliment adequat dels fins establerts a la Llei orgànica d'universitats, la Llei d'universitats de Catalunya i l'article 5 d'aquest Estatut.

Article 6 de l'Estatut de la Universitat Rovira i Virgili

Aprovat per Decret 202/2003, de 26 d'agost i publicat en el DOCG núm. 3963 de 8 de setembre de 2003, i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC núm. 6100, de 2 d'abril de 2012)

Pujar