Universitat Rovira i Virgili

Cost campanyes publicitat institucional


La Universitat pot fer campanyes d'informació i publicitat institucional per donar a conèixer la institució i el seu paper a la societat, els serveis que ofereix al ciutadà i per fer públics l'origen i l'ús que fa dels recursos econòmics, humans i materials que gestiona.  En els últims anys, i en atenció a la conjuntura econòmica que es viu, la Universitat no ha pressupostat ni executat cap campanya de publicitat institucional. Els costos dels anuncis d'actes o convocatòries concrets contractats per unitats i centres de la Universitat es poden trobar a l'apartat de contractes menors.