Universitat Rovira i Virgili

Retribucions

|Alt imatge columna esquerra|

Conegueu l'estructura retributiva del personal de la URV, en funció del col·lectiu al qual pertanyen i de la seva categoria.

Col·lectiu docent i investigador

Personal d'administració i serveis