Universitat Rovira i Virgili

Memòria i estats financers agregats

|Alt imatge columna esquerra|

Recull de forma agregada la informació econòmica i financera de les entitats en que, d'acord amb la normativa d'aplicació, la URV ostenta o pot ostentar, directa o indirectament el control o influència d'altra o altres.

Esta formada per la memòria dels estats financers agregats, on es detalla l'estructura del Grup Agregat  i les bases de presentació, pel balanç i el compte de resultat econòmic-patrimonial agregat