Universitat Rovira i Virgili

Comptes anuals i auditoria

|Alt imatge columna esquerra|

La memòria econòmica de la URV, de caràcter anual, és l'instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada per la liquidació definitiva del pressupost, un informe de la situació patrimonial, el balanç patrimonial anual i  un informe de gestió del pressupost. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar el darrer informe d'auditoria publicat.