Universitat Rovira i Virgili

Planificació estratègica

L'equip de govern de la URV es fixa periòdicament objectius per acomplir la raó de ser de la institució. Aquests objectius es despleguen en els diversos plans estratègics, que són l'instrument on es detallen les accions que es duran a terme, s'identifiquen els responsables i els terminis d'execució, i es preveuen els indicadors per valorar el grau d'assoliment i poder retre comptes. Altrament, la planificació estratègica s'ha concretat amb el desenvolupament de plans d'actuació específics, com ara els plans directors o els contractes programa amb centres, departaments, centres de recerca i grups de recerca reconeguts.

Aquesta dinàmica pretén generar una visió compartida dels objectius com a primer pas per assolir-los, i també consolidar la cultura de qualitat i impulsar la dinàmica de millora contínua a tota la institució.

Cadascun d'aquests sistemes o instruments té o ha tingut el seu propi cicle de seguiment, revisió, millora i rendició de comptes dels resultats als òrgans de govern i representació competents i als agents d'interès.