Universitat Rovira i Virgili

Convenis, acords i pactes sindicals

Consell de Govern

Acord   Òrgan de    Representació   Àmbit Data acord Òrgan que aprova/ratifica Data aprovació / ratificació
Acord per a la pròrroga dels acords d’aplicació, desplegament i desenvolupament del teletreball del PAS de la URV   Junta de PAS funcionari i Comité d’empresa Intern 14/02/23 Consell de Govern 23/02/23
Acord per al desenvolupament dels processos de selecció del PAS funcionari 2022   Junta de PAS Funcionari Intern 02/12/2022 Consell de Govern 20/12/2022
Acord per al desenvolupament dels processos de selecció del PAS Laboral 2022   Comitè d'empresa del PAS Laboral Intern 02/12/2022 Consell de Govern 20/12/2022
Acord per a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada del PAS de les universitats públiques de Catalunya   Submesa de PAS funcionari de de les Universitats Públiques de Catalunya Extern 05/10/2022 Consell de Govern 20/12/2022
Acord per a l'estabilització de l'ocupació temporal de llarga durada del PAS de les universitats públiques de Catalunya   Comissió Negociadora PAS Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya Extern 05/10/2022 Consell de Govern 20/12/2022
Calendari laboral 2020   Junta i Comité Intern 05/12/2019 Consell de Govern 17/12/2019  
Acord excepcional de convocatòria única PAS-L   Comitè d'Empresa PAS-L Intern 26/11/2019 Consell de Govern 17/12/2019  
Acord per al desenvolupament dels processos d'estabilització: funcionaris C1   Junta de Personal PAS-F Intern 26/11/2019 Consell de Govern 17/12/2019
Acord Disposició Transitòria Dissetena Conveni PAS Laboral   Mesa d'universitats Extern 21/11/2019 Consell de Govern 17/12/2019  
Compromís de les Universitats Públiques de Catalunya per promoure mesures d'intensificació en recerca per al seu personal docent i investigador després del permís de maternitat.   Mesa d'Universitats Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Acord prestació econòmica d'incapacitat temporal 2018   Mesa d'Universitats Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Acord de la Comissió Negociadora del PDI Laboral sobre els increments retributiu 2018   Comissió negociadora del PDI Laboral Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Acord de la Comissió Negociadora de PAS Laboral sobre els increments retributiu 2018   Comissió negociadora del PAS Laboral Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Proposta d'acord de la Mesa d'Universitats sobre els increments retributius 2018   Mesa d'Universitats Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Oferta pública d'ocupació per a l'estabilització del personal d'administració i serveis. Període 2018-20   Mesa d'Universitats Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Jornada laboral del personal d'adminsitració i serveis laboral   Comissió negociadora del PAS Laboral Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Jornada laboral del personal d'adminsitració i serveis funcionari   Mesa d'Universitats Extern 06/11/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Calendari laboral 2019   Junta i Comitè Intern 17/12/2018 Consell de Govern 18/12/2018
Acord per a l'equiparació salarial i l'estabilització del PAS de la URV   Junta i Comitè Intern 20/04/2018 Consell Social 26/04/2018
Regulació de la cobertura temporal de llocs de treball del PAS Laboral fix amb reserva.   Comitè d’Empresa PAS-L Intern 15-03-2018    
Calendari laboral 2018   Junta i Comitè Intern 14-12-2017 Consell de Govern 19-12-2017
Acord dies addicionals de vacances per antiguitat   Mesa d'Universitats, Submesa de PAS funcionari i Comissió Negociadora de PAS Laboral Extern 06-07-2016 Consell de Govern 15-07-16
Acord sobre la gestió de les permutes
entre les universitats públiques de
Catalunya
  Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-11-2015    
Acord sobre la taxa de reposició del personal d'administració i serveis de l'exercici 2016   Mesa d'Universitats Extern 10-11-2015    
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat   Mesa d'Universitats Extern 10-11-2015    
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat PAS Laboral   Universitats públiques catalanes i Comissió Negociadora de PAS Laboral Extern 10-11-2015    
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat PAS Funcionari   Universitats públiques catalanes i Submesa de PAS-Funcionari Extern 10-11-2015    
Acord per a la modificació del Reglament sobre jornada laboral, horaris, permisos i llicències i vacances del PAS   Junta i Comitè Intern 10-07-15 - -
Proposta conveni modificat en resposta als requeriments de l'autoritat Laboral de 25/02/15   Universitats públiques catalanes i part social Extern 09-03-15 - -
Acord d'aprovació de la proposta de modificacins a incorporar al 6è Conveni en resposta als requeriments de l'autoritat laboral   Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-10-14 - -
Acord per a l'aplicació transitòria del canvi de meritació de les pagues extraordinaries del PAS Laboral del 5è al 6è Conveni   Universitats públiques catalanes i part social Extern 10-10-14 Consell Social 03-11-14
Acord en aplicació de la disposició addicional del Reglament sobre jornada laboral, horaris,permisos, llicències i vacances del PAS.   Junta i Comitè Intern 24-04-14 - -
Interinatge de PAS. Proposta de funcionament   Junta de Personal PAS-F Intern 01-01-14 - -
Acord sobre els dies d'absència per motius de salut   Mesa d'Universitats Extern 28-10-13 - -
Proposta d'Acord sobre el nombre màxim d'hores anuals d'absència al treball retribuïdes per malaltia sense situació d'incapacitat temporal   Mesa d'Universitats Extern   - -
VI Conveni Col·lectiu    Universitats públiques catalanes i part social Extern 02-07-13 Consell de Govern 11-07-13
Acord col·lectiu d'empresa en relació amb el Pla de jubilació parcial del PAS laboral de la URV   Comitè d'Empresa PAS-L Intern 25-03-13 Consell de Govern 30-04-13
Acord d'aplicació del nou horari PAS   Junta i Comitè Intern 26-07-12 Consell de Govern 30-10-12
Acord per la reducció de tardes a les Oficines de Suport al Deganat i a les Oficines de Suport a la Direcció   Junta de Personal PAS-F Intern 16-12-10 Consell de Govern 21-12-10
Acord de jubilacions parcials   Comitè d'Empresa PAS-L Intern 13-10-09 Consell de Govern 05-11-09
Acord de reconeixement del pagament del plus festiu   Comitè d'Empresa PAS-L Intern 22-01-09 - -
Acord d'horari especial pels llocs de treball de tècnic/a especialista de biblioteca de cap de setmana i festius   Comitè d'Empresa PAS-L Intern 22-01-09 - -
Acord Consell Social nivells mínims d'accés   Junta de Personal PAS-F Intern 04-11-08 Consell Social 03-11-08
Proposta de regulació de la gestió de les borses de treball   Junta i Comitè Intern 01-10-08 - -